Aktuality

Zveřejněno 3. 9. 2013

Změny v poskytování ZZS v Jihomoravském kraji

Proběhne: 1. 8. 2013

 

Vážená paní starostko,

vážený pane starosto,

 

s odvoláním na naše společné jednání dne 30.8.2013 ve Slavkově si Vám dovoluji zaslat odůvodnění změn v poskytování ZZS v Jihomoravském kraji od 1.8.2013.

 

Důvodem změn v poskytování této specifické zdravotní služby jsou jak legislativní změny, zejména zajištění dostupnosti lékařské zdravotnické záchranné služby rovnoměrně na území celého kraje v návaznosti na demografické, orografické a rizikové parametry území jednotlivých obcí, nové stanovení indikačních kritérií pro vyslání výjezdových skupin ZZS v návaznosti na závažnost postižení zdraví pacientů, změna kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků, prohlubování a zvyšování jejich vzdělanostní úrovně i úrovně teoretických znalostí a praktických dovedností při poskytování ZZS, tak rovněž i nutnost řešit změny provozních podmínek v ZZS JMK, p. o., zvláště pak dopady aktualizovaného znění zákoníku práce a ukončení výjimky EU v oblasti čerpání přesčasové práce u zdravotnických zaměstnanců k 31.12.2013.

Schválená koncepce je založena na organizaci zdravotnické záchranné služby v tzv. setkávacím systému všude tam, kde to podmínky v dané lokalitě dovolují. V tomto systému jsou na jednu výjezdovou skupinu RLP (s lékařem) navázány dvě či více výjezdových skupin RZP (záchranář, řidič záchranář). Na místo události vyjíždí odpovídající výjezdová skupina, kterou stanoví operátorka krajského zdravotnického operačního střediska podle indikačních kritérií k výjezdům ZZS, a to buď RLP nebo RZP. Výjezdová skupina RLP zhodnotí stav pacienta, vyšetří jej, zaléčí, případně i ponechá na místě a uvolní se pro další činnost.  Pokud je stav pacienta závažnější,  je k zásahu přizvána výjezdová skupina RZP, které je pacient předán a takto transportován k navazujícímu poskytovateli lůžkové zdravotní péče. I v tomto případě se výjezdová skupina RLP uvolní a je možno ji okamžitě využít k dalšímu zásahu. V případě stavu pacienta vyžadujícího přítomnost lékaře při transportu, lékař z výjezdové skupiny RLP přistoupí do vozu RZP a pacienta pak doprovází sám. Obdobně se postupuje i v případě, že na místo události primárně vyjíždí podle indikačních kritérií výjezdová skupina RZP, která zhodnotí stav pacienta a v případě potřeby si RLP skupinu s lékařem k zásahu přizve. Setkávací systém tím, že v řadě případů uvolní lékaře k dalšímu možnému zásahu, umožňuje ošetřit mnohem více pacientů za stejnou časovou jednotku a je tedy mnohem flexibilnější a efektivnější. Vzhledem k tomu, že k indikacím s nižší úrovní postižení zdraví je vysílána výjezdová skupina RZP (cca v 90% všech případů poskytování ZZS), je výjezdová skupina RLP k dispozici právě k indikacím, vyžadujícím lékařskou péči.

Uvedená změna organizace práce při zajištění zdravotnické záchranné služby v podmínkách spádového území Vámi řízeného města znamená transformaci výjezdové skupiny RLP ve Slavkově ve 24 hodinové směně na výjezdovou skupinu RZP, přičemž ve Vyškově bude v souvislosti s touto změnou převedena RLP z tzv. klasického systému do systému setkávacího. Slavkovské RZP bude dostupný v případě potřeby lékař z Vyškova, Bučovic, Brna – Černovic, případně Pohořelic.

Vlastní aktualizaci koncepce předcházely více než rok trvající analýzy činností souvisejících s organizací ZZS v kraji v uplynulých třech letech. Tyto analýzy nám zejména potvrdily, že dostupnost ZZS na území obcí kraje je zajišťována v souladu se zákonem o ZZS. Rozložení sil a prostředků bylo na území kraje nerovnoměrné; prakticky kopírovalo stav z doby existence samostatných ZZS v jednotlivých okresech před sloučením v jednotnou krajskou organizaci. Využití sil a prostředků bylo i z tohoto důvodu neefektivní. Lékařské výjezdové skupiny zasahovaly v 90% případů i tam, kde stačila péče výjezdových skupin RZP a z toho důvodu pak lékařská výjezdová skupina nebyla dostupná v případech, kdy její péče byla indikována. Četnost výjezdů a rozložení závažnosti postižení zdraví pacientů neodpovídalo obsazení výjezdových základen zdravotnickými zaměstnanci a v neposlední řadě je lékařská ZZS dostupná v řadě lokalit v zákonem stanovené době i z dalších dvou či tří okolních výjezdových základen. V některých lokalitách i za významně kratší dobu.

Aktualizace koncepce poskytování ZZS v kraji by nebyla možná rovněž bez zavedení nového systému vzdělávání zdravotníků, který akceptuje změny v odborných a legislativních postupech a aplikuje je do výuky všech našich zaměstnanců. Výsledkem zavedení tohoto systému jistě je i čelné umístění našich výjezdových skupin na mezinárodní soutěži zdravotnických záchranných služeb Rallye Rejvíz 2013, kde naše výjezdová skupina RZP tuto soutěž ve velké konkurenci vyhrála.

Od ledna letošního roku byl stejný systém poskytování ZZS se souhlasem zřizovatele rozšířen jako pilotní projekt ve spádovém území brněnských výjezdových základen. Byla transformována jedna výjezdová skupina RLP ve 24 hodinovém provozu na RZP a další výjezdová skupina RLP převedena do setkávacího systému. V denní době byla navíc navýšena další výjezdová skupina RZP, v noční době pak dvě skupiny RZP. Tato změna se plně osvědčila. Na základě dosavadní zkušenosti mohu prohlásit, že se v aglomeraci, kde se uskuteční ročně téměř polovina všech zásahů v kraji, za prvních osm měsíců nevyskytla ani jednou situace, kdy by k indikovanému výjezdu nebyla k dispozici výjezdová skupina s lékařem tak, jak tomu bylo nejednou v minulosti. Zpětnovazebné informace od poskytovatelů navazující lůžkové zdravotní péče, včetně obou fakultních nemocnic v Brně, hovoří o vysoké kvalitě poskytovaných služeb ZZS JMK, p. o. v souvislosti se změněným systémem.

Schválená aktualizace koncepce zabezpečení ZZS v kraji zajišťuje dostupnost RLP do 20 minut na místo události v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Změněný systém činnosti ZZS JmK, p. o. je významně flexibilnější, racionálnější a zajišťuje ve větší míře dostupnost RLP v případech, kdy to zdravotní stav pacienta vyžaduje. Aktualizace respektuje geografické, demografické, orografické parametry a v mnohem vyšší míře dokáže využít odbornou úroveň zdravotnických zaměstnanců při zajištění ZZS. Obdobný systém poskytování ZZS je zaveden v řadě dalších krajů (Jihočeském, Královéhradeckém, Ústeckém, dlouhodobě a úspěšně pak tento systém funguje v Hlavním městě Praze), v dalších krajích je připravován k zavedení do praxe.

Důvodem provedených změn nebyla úsporná opatření, jak to vyplývá z článků sdělovacích prostředků, které ani neuznají za vhodné si situaci u vedení ZZS JMK, p. o. či na Krajském úřadu JMK ověřit. Naopak, prostředky, které se v souvislosti se změnami uspoří, budou využity k navýšení platů, zejména lékařů, s cílem tuto kategorii zaměstnanců v organizaci stabilizovat.

Pro názornost ještě uvádím některá statistická data za období poskytování ZZS na Slavkovsku od 1.8. do 22.8.2013:

 

Stupně naléhavosti - počet výjezdů:

 

den

noc

Ia

4

1

     

Ib

0

0

     

II

30

17

     

III

34

16

     

IV

1

0

         

 

Celkem za dané období:

 

69

34

(Vysvětlivky: Ia - pacienti, kterým selhávají základní životní funkce – pro VS RLP, Ib - mimořádné události - pro VS RLP, II – pacienti, kterým hrozí selhání základních životních funkcí – dle situace, jak pro RLP, tak pro RZP, III – pacienti bez ohrožení základních životních funkcí – pro VS RZP, IV – ostatní)

Z uvedeného počtu výjezdů, kdy primárně zasahovala výjezdová skupina RZP, zasahovala souběžně výjezdová skupina RLP v osmi případech. V dalších šesti případech pak do oblasti byla vyslána výjezdová skupina z jiné výjezdové základny než ze Slavkova, a to pro zaneprázdnění slavkovské skupiny jiným pacientem.

 

S pozdravem

 

Milan Klusák

ředitel

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

ÚŘAD