Jazyky

Čeština

Program rozvoje obce Bošovice na roky 2014-2018

 Sestavený z volebních programů volebních stran: Sdružení nestraníků a Moravané.

Projednáno na ustavujícím zasedání ZO Bošovice dne 3.11.2014, schváleno na zasedání ZO Bošovice dne 18.11.2014.

 

Rozvoj obce

 • Obec Bošovice má zpracovaný a schválený základní dokument územního rozvoje – Územní plán. Tento je základním dokumentem pro další rozvoj obce.
 • Aby bylo možné realizovat Územní plán je nutné připravit  a zahájit v obci celkové pozemkové úpravy (zajistit souhlasy vlastníků pozemků, zaslat žádost na Pozemkový úřad)
 • V návaznosti na UP pokračovat v přípravě nové bytové výstavby v lokalitě „Nad MŠ“. Stavebně dokončit I. a  II. etapu (komunikace a chodníky) a připravit projekčně III.etapu (komunikace, inženýrské sítě, geometrické rozdělení pozemků). V případě potřeby i zahájit další výstavbu
 • Realizovat celkovou rekonstrukci a rozšíření budovy sokolovny (budova je v současnosti v havarijním stavu).
 • Pokračovat ve stavebních úpravách na zateplení kulturního domu (výměna oken v obřadní místnosti, zateplení stropů, oprava vodovodu a odpadů).
 • Budovu fary dál upravovat pro ukládání sbírek, prezentaci vynikajících osobností obce, pořádání přednášek a konání drobných společenských akcí
 • Pokračovat v úpravách hřbitova, prostoru kolumbária, podílet se na opravách kostela sv. Stanislava a evang. zvonice.
 • Podílet se na úpravách drobných sakrálních staveb v katastru obce.
 • Pro zvýšení informovatelnosti občanů pokračovat ve vydávání místního zpravodaje
 • Zajistit  správce obecního majetku (KD, sokolovna, Hájek, hřbitov, sběrný dvůr) a vybavit je potřebnou technikou pro letní i  zimní údržbu

 

Školství

 • Nedopustit, aby z obce zmizela škola.
 • Pokračovat v úpravách budovy a okolí ZŠ - oprava dvora
 • Větší pozornost věnovat okolí MŠ, podle požadavků doby upravit a doplnit zahradu o hrací prvky

 

Podnikatelé, služby

 • Podporovat drobné podnikání v obci např. poskytováním výhodných pronájmů obecních nebytových prostor
 • Využívat více služeb místních podnikatelů a živnostníků

 

Kultura, tělovýchova, sport

 • Podporovat všechny společenské, sportovní a zájmové organizace v obci, všechny druhy kulturních a sportovních aktivit občanů, umožňovat jejich veřejná vystoupení, podporovat tradiční kulturní a společenské akce v obci.
 • Podílet se na dalších úpravách fotbalového hřiště
 • Vybudovat další malá hřiště pro tréninky a míčové hry.
 • Dokončit stavebně správní budovu na Hájku (kolaudace), úpravu hřiště a nejbližšího okolí.
 • Rekonstruovat, doplňovat a opravovat stávající dětská hřiště

 

Životní prostředí

 • Sběrný dvůr vybavit  pro sběr veškerých odpadů (biologicky rozložitelné). Zajistit na katastru obce prostor pro ukládání stavebního odpadu (cihly, beton, kámen) . Takto zajištěný materiál používat k recyklaci.
 • I nadále pečovat o přírodní rezervaci Wiesgrunty, zajistit plnění „ Plánu péče“ na nejbližších 10 let.
 • Pokračovat ve výsadbě lesoparku Hájek, výsadbě stromových alejí kolem polních cest.
 • Udržovat veřejnou zeleň v obci, rozšiřovat výsadbu dalších stromků a keřů podél místních komunikací

 

Sociální a zdravotní

 • Vyhledávat a doporučovat vyplácení sociálních dávek sociálně slabším spoluobčanům.
 • Zajišťovat podklady a zjišťovat podmínky pro možné vybudování Domu s pečovatelskou službou, Penzionu či podobného zařízení pro seniory.
 • Dlouhodobě nezaměstnaným nabídnout práci v obci formou Veřejně prospěšných prací  a Veřejnou službou.
 • Zajistit sociálně právní ochranu dětí

 

Bezpečnost a veřejná doprava

 • Obec v současnosti nemá možnost žádným způsobem ovlivňovat dopravní obslužnost obce. Stálým tlakem na kompetentní orgány však může usilovat o drobné úpravy jízdních řádů.
 • Upravovat a vylepšovat stávající čekárny včetně úprav přilehlých komunikací tak, aby splňovaly bezpečností předpisy, zvláště střed obce.
 • Vykoupit pozemky a rozšířit místní komunikaci Dolní Chaloupky za sokolovnou
 • Vybavit obec měřiči rychlostí na obou vjezdech do obce.

 

Program rozvoje obce Bošovice na roky 2010 – 2014

Sestavený z volebních programů volebních stran: Sdružení nestraníků, KDU-ČSL, Moravané a Suverenita
Projednáno a schváleno na zasedání ZO Bošovice dne 6.12.2010

Oblast rozvoje obce

 • Obec Bošovice má řádně zpracovaný základní dokument územního rozvoje – Územní plán. Tento je základním dokumentem pro další rozvoj obce. V současné době probíhá jednání o změně č. 1 – doplnění o rodinné bydlení na parcelách určených pro bytové bydlení v lokalitě „Nad MŠ“.
 • V návaznosti na UP pokračovat v přípravě nové bytové výstavby v lokalitě „Nad MŠ“. Stavebně dokončit I. a II. etapu (komunikace a chodníky) a připravit projekčně III.etapu (komunikace, inženýrské sítě, geometrické rozdělení pozemků). V případě potřeby i zahájit další výstavbu
 • V ulici Chmelenec vybudovat rozvod NN, veřejného osvětlení, rozhlasu a kabelové televize zemním kabelem
 • Realizovat rekonstrukci a rozšíření budovy sokolovny (budova je v současnosti v havarijním stavu).
 • Pokračovat ve stavebních úpravách na zateplení kulturního domu (výměna oken v obřadní místnosti, zateplení stropů, oprava vodovodu a odpadů).
 • Základní zateplení a výměna oken a vstupních dveří na budově OU, oprava topení.
 • Po dokončení výstavby kanalizace rozšířit chodníky pro bezpečné umístění jarmarečních prodejních stánků ve středu obce.
 • Budovu fary dál upravovat pro ukládání sbírek, presentaci vynikajících osobností obce, pořádání přednášek a konání drobných společenských akcí
 • Pokračovat v úpravách hřbitova, prostoru kolumbária, podílet se na opravách kostela sv. Stanislava a evang.zvonice.
 • Podílet se na úpravách drobných sakrálních staveb v katastru obce.
 • Pro zvýšení informovatelnosti občanů zahájit vydávání místního zpravodaje, zajistit prostory, techniku a pracovníka pro rozjezd infokanálu na kabelové televizi.
 • Zajistit správce obecního majetku (KD, sokolovna, hřbitov, sběrný dvůr) a vybavit je potřebnou technikou pro letní i zimní údržbu

Oblast školství

 • Nedopustit aby z obce zmizela škola.
 • Pokračovat v úpravách budovy a okolí ZŠ (oprava dvora – po napojení budovy na novou kanalizaci a zrušení septiku).
 • Větší pozornost věnovat budově a okolí MŠ ( generální oprava střechy, výměna oken a dveří v technické části budovy, nové vytápění, nové oplocení celého areálu), podle požadavků doby upravit a doplnit zahradu o hrací prvky

Oblast služeb a podpory podnikatelů

 • Podporovat drobné podnikání v obci např. poskytováním výhodných pronájmů obecních nebytových prostor
 • Využívat více služeb místních podnikatelů a živnostníků

Oblast kultury, tělovýchovy a sportu

 • Podporovat všechny společenské, sportovní a zájmové organizace v obci, všechny druhy kulturních a sportovních aktivit občanů, umožňovat jejich veřejná vystoupení, podporovat tradiční kulturní a společenské akce v obci.
 • Vybudovat v prostoru ulice Rybníček (u samoobsluhy) další dětské hřiště a zázemí pro maminky s dětmi
 • Podílet se na dalších úpravách fotbalového hřiště a jeho zázemí, pomáhat vybudovat kabiny pro hráče.
 • Vybudovat v těsné blízkosti hřiště další malá hřiště pro tréninky a míčové hry.
 • Dokončit stavebně správní budovu na Hájku, úpravu hřiště a nejbližšího okolí.

Oblast životního prostředí

 • Zdárně dokončit výstavbu ČOV a kanalizace, vytvořit podmínky pro napojení všech rodinných domů v obci
 • Sběrný dvůr vybavit pro sběr veškerých odpadů (biologicky rozložitelné). Zajistit prostor pro ukládání stavebního odpadu (cihly, beton, kámen) .
 • I nadále pečovat o přírodní reservaci Wiesgrunty, zajistit „ Plán péče“ú na nejbližších 10 let.
 • Pokračovat ve výsadbě lesoparku Hájek, výsadbě stromových alejí kolem polních cest.
 • Udržovat veřejnou zeleň v obci, rozšiřovat výsadbu dalších stromků a keřů podél místních komunikací

Oblast sociální a zdravotní

 • Bezplatný pronájem místnosti pro lékaře
 • Vyhledávat a doporučovat vyplácení sociálních dávek sociálně slabším spoluobčanům.
 • Zajišťovat podklady a podmínky pro možné vybudování Domu s pečovatelskou službou, Penzionu či podobného zařízení pro seniory.
 • Dlouhodobě nezaměstnaným nabídnout práci v obci formou Veřejně prospěšných prací a Veřejnou službou.

Oblast bezpečnosti a veřejné dopravy

 • Obec v současnosti nemá možnost žádným způsobem ovlivňovat dopravní obslužnost obce. Stálým tlakem na kompetentní orgány však může usilovat o drobné úpravy jízdních řádů.
 • Upravovat a vylepšovat stávající čekárny včetně úprav přilehlých komunikací tak, aby splňovaly bezpečností předpisy.
 • Vykoupit pozemky a rozšířit místní komunikaci Dolní Chaloupky za sokolovnou
 • Vybavit obec měřiči rychlostí na obou vjezdech do obce.

Program rozvoje obce Bošovice na roky 2006 – 2010

Sestavený z volebních programů volebních stran: ČSSD, KDU-ČSL, Moravané a Sdružení nestraníků
Projednáno a schváleno na zasedání ZO Bošovice dne 13.11.2006

Oblast rozvoje obce

 • Obec Bošovice nemá základní dokument územního rozvoje – Územní plán. Tento je v současné době rozpracovaný. Je nezbytně nutné tento Územní plán dokončit a začlenit do něj všechny potřeby obce na nejbližších cca 10 let.
 • Pokračovat v přípravě nové bytové výstavby v lokalitě „Nad MŠ“. Navázat na rozpracovanost I.etapy a realizovat II.etapu (komunikace, ČOV, inženýrské sítě).
 • Realizovat rekonstrukci a rozšíření budovy sokolovny (budova je v současnosti v havarijním stavu).
 • Pokračovat ve stavebních úpravách kulturního domu (výměna oken v obřadní místnosti, zateplení, oprava vodovodu a odpadů).
 • Dokončit opravu kanalizace v ulici Kout, dokončit úpravu vozovky položením asfaltového povrchu.
 • Dořešit vlastnictví budovy tvrze, s budoucím vlastníkem uzavřít dohodu o možnosti využívání některých prostor obcí.
 • Postupně opravovat kanalizační řád v obci. Jednotnou kanalizaci upravovat a rozdělovat dle požadavků současné legislativy na kanalizaci dešťovou a splaškovou, řešit čištění odpadních vod.
 • Budovu fary upravit a otevřít pro ukládání sbírek, presentaci vynikajících osobností obce, pořádání přednášek a konání drobných společenských akcí
 • Pokračovat v úpravách hřbitova, prostoru kolumbária, podílet se na opravách kostela sv. Stanislava a evang.zvonice.
 • Podílet se na úpravách drobných sakrálních staveb v katastru obce.
 • Zajistit prostory, techniku a pracovníka pro rozjezd infokanálu na kabelové televizi.
 • Pro větší informovanost obyvatel zavést v obci vysokorychlostní internet s možností napojení všech občanů a pokud to finanční situace obce dovolí - bezplatně.
 • Zajistit placené správce obecního majetku (KD, sokolovna, hřbitov, sběrný dvůr) a vybavit je potřebnou technikou pro letní i zimní údržbu

Oblast školství

 • Nedopustit aby z obce zmizela škola.
 • Pokračovat v úpravách budovy a okolí ZŠ (oprava dvora).
 • Větší pozornost věnovat budově a okolí MŠ ( generální opravu střechy, výměna oken a dveří, nové vytápění), podle požadavků doby upravit zahradu a hrací prvky

Oblast soukromého podnikání a služeb

 • Podporovat drobné podnikání v obci např. poskytováním výhodných pronájmů obecních nebytových prostor
 • Využívat více služeb místních podnikatelů a živnostníků

Kultura, tělovýchova, sport

 • Podporovat všechny společenské, sportovní a zájmové organizace v obci, všechny druhy kulturních a sportovních aktivit občanů, umožňovat jejich veřejná vystoupení, podporovat tradiční kulturní a společenské akce
 • Vybudovat v blízkosti středu obce dětské hřiště a zázemí pro maminky s dětmi
 • Podílet se na dalších úpravách fotbalového hřiště a jeho zázemí, pomáhat vybudovat kabiny pro hráče.
 • Vybudovat v těsné blízkosti hřiště další malá hřiště pro tréninky a míčové hry.
 • Usilovat o převod nebo odkoupení areálu Hájek do vlastnictví obce Bošovice, připravit projekt na úpravu celého areálu včetně výstavby přístřešků, zázemí, sociálního zařízení apod.
 • Spolu s vybudováním nové budovy sokolovny upravit i hřiště za sokolovnou s možností využívání širokou veřejností.

Životní prostředí

 • Právě dokončený sběrný dvůr vybavit pro sběr veškerých odpadů. Zajistit prostor pro ukládání stavebního odpadu (cihly, beton, kámen) a následného drcení – recyklaci.
 • Projekčně připravit výstavbu ČOV (na katastru obce nebo společně pro více obcí)
 • I nadále pečovat o přírodní reservaci Wiesgrunty
 • Pokračovat ve výsadbě lesoparku Hájek, výsadbě lipových alejí kolem polních cest.
 • Udržovat veřejnou zeleň v obci, rozšiřovat výsadbu dalších stromků a keřů podél místních komunikací
 • Usilovat o získání dotace a vybudování rybníků v trati Škrabánov

Sociální a zdravotnictví

 • Bezplatný pronájem místnosti pro lékaře
 • Vyhledávat a doporučovat vyplácení sociálních dávek sociálně slabším spoluobčanům.
 • Zajišťovat podklady a podmínky pro možné vybudování Domu s pečovatelskou službou, Penzionu či podobného zařízení pro seniory.

Bezpečnost a veřejná doprava

 • Obec v současnosti nemá možnost žádným způsobem ovlivňovat dopravní obslužnost obce. Stálým tlakem na kompetentní orgány však může usilovat o drobné úpravy jízdních řádů.
 • Upravit stávající čekárny včetně úprav přilehlých komunikací tak, aby splňovaly bezpečností předpisy.
OBECNÍ POPLATKY 2018

Obecní poplatky za komunální odpad se vybírají pro rok 2018 od 1.2.2018 do 30.4.2018. Částka je 600,- Kč osoba, 200,- Kč pes. Občanům zapojeným do systému třídění odpadu (moje odpadky.cz) bude poskytnuta sleva. Výše slevy je individuální, její hodnotu Vám sdělíme osobě na obecním úřadě, telefonicky popř. mailem : lenka.zezulakova@seznam.cz. Zaplatit za poplatky můžete hotově, nebo pohodlně převodem na náš účet č. : 5327731/0100. Variabilní symbol je číslo domu.

MOJE ODPADKY

Upozornění : Zaměstnanci obce při svážení tříděného odpadu berou pouze tříděný odpad v průhledných igelitových pytlích. Tyto pytle si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadu. 

Termíny svozu pytlů r.2018:  2.2.2018   16.2.2018   2.3.2018   16.3.2018   29.3.2018   13.4.2018   27.4.2018   11.5.2018   25.5.2018   8.6.2018   22.6.2018   6.7.2018   20.7.2018  3.8.2018   17.8.2018   31.8.2018   14.9.2018   28.9.2018   12.10.2018   26.10.2018   9.11.2018   23.11.2018   7.12.2018   21.12.2018.

     banner_mojeodpadky.png  www.mojeodpadky.cz

SVOZY POPELNIC V ROCE 2018

 TERMÍNY SVOZU POPELNIC SE SMĚSNÝM ODPADEM PRO ROK 2018:

5.2.2018    5.3.2018   31.3.2018   30.4.2018   28.5.2018   25.6.2018   23.7.2018

20.8.2018       17.9.2018    15.10.2018    12.11.2018    10.12.2018

INFORMACE OBČANŮM

Zastupitelstvo obce schválilo od května novou otevírací dobu sběrného dvora. Od května bude sběrný dvůr otevřen:

Středa - 14.00 - 18.00 hodin       Sobota 8.00 - 14.00 hodin

 

Kontakt

Obec Bošovice
Náves 291 
683 54 Bošovice

tel.: 544 240 005

mobil: 774 552 201 

datová schránka: fc2bpia 

email: oubosovice@politavi.cz

bankovní spojení - KB:                         5327731/0100

IČ: 00291650

DIČ: CZ00291650


 

Úřední hodiny

 

Pondělí:   8:00-12:00    13:00-17:00
Úterý: 8:00-12:00  
Středa: 8:00-12:00 13:00-18:00
Čtvrtek: 8:00-12:00  
Pátek: 8:00-12:00  

 

 

Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými atraktivitami. Na výlety pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, páry, organizace i skupiny přátel se můžete podívat zde:

Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými atraktivitami. Na výlety pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, páry, organizace i skupiny přátel se můžete podívat zde: http://www.politavi.cz/

Mikroregion Ždánický les a Politaví najdete také na facebooku  https://www.facebook.com/politavi, nebo stačí na Facebooku zadat do vyhledávání Ždánický les a Politaví

 

Čas poslední aktualizace: 16.07.2018 v 11:39       Oficiální stránky Bošovice © 2011       webdesign: Origine