Aktuality

Zveřejněno 2. 12. 2014

Pravidla poskytnutí příspěvku na sportovní a kulturní činnost v r. 2015

 

Pravidla poskytnutí příspěvku  na sportovní  a kulturní činnost v roce 2015:

Prostředky z tohoto programu budou přidělovány pouze právnickým subjektům, které mají celoroční činnost v oblasti sportu a kultury. Prostředky jsou určeny na základní zajištění činnosti tělovýchovných, kulturních organizací a provozu sportovních, kulturních zařízení v obci Bošovice. Výši příspěvku schvaluje pouze zastupitelstvo obce Bošovice. Uvolnění takto schválených finančních prostředků může proběhnout kdykoliv v průběhu roku 2015, je možná i úhrada po částech.

 

Časové vymezení: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

Uzávěrka podávání žádostí: 15. 1. 2015

Místní působnost: Bošovice (určeno výhradně žadatelům z Bošovic)

 

Žádost bude obsahovat -  Formulář : (viz. příloha č. 1 - část žádost):

1. Název organizace, adresa organizace, identifikační číslo, bankovní spojení, statutární zástupce, kontakty.

2. Seznam plánovaných akcí v roce podpory (název akce, datum pořádání, místo konání).

3. Velikost členské základny do 18. let a od 18. let výše k 1. lednu 2015 a informace o počtu členů s trvalým pobytem v obci Bošovice.

4. Seznam sportovních oddílů působících v organizaci a počty jejich členů.

Žádost se odevzdává do termínu uzávěrky osobně nebo poštou na adresu obce. V případě zaslání poštou je rozhodující razítko pošty (nejpozději s datem uzávěrky). Podpisem žádosti (viz příloha č. 1) žadatel souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v těchto Pravidlech poskytnutí příspěvku na sportovní a kulturní činnost v roce 2015. Později předané žádosti nebudou akceptovány.

 

Vyúčtování bude obsahovat – Formulář : (viz příloha č. 2 - část vyúčtování):

Roční zprávu o činnosti organizace za uplynulý kalendářní rok, která bude obsahovat:

    - seznam pořádaných akcí (název akce, datum pořádání, místo konání, počet účastníků

    - velikost členské základny do 18 let a nad 18 let k 1. lednu 2015 a informace o počtu členů s trvalým pobytem v obci Bošovice,

    - aktuální kontakty na organizaci (pokud se od podání žádosti změnily),

    - článek o celoroční činnosti organizace do kroniky obce,

    - krátký popis na jaký účel byly poskytnuté prostředky obce použity.

 

Vyúčtování za r. 2014 musí být předloženo do 15. ledna 2015 a vyučování za r. 2015 musí být předloženo do 15. ledna 2016.

 

Přidělené finanční prostředky nesmí být použity na:

-       investice,

-       půjčky,

-       přerozdělení dalšímu právnímu subjektu.

 

Program  byl schválen zastupitelstvem obce Bošovice dne : 1.12.2014

Podmínky platí pro všechny žádosti, které se vztahují k roku 2015.

 

Příloha č. 1 a 2:  žádost na r. 2015 + vyúčtování za r. 2014 (XLS 58 kB)

                             

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

ÚŘAD