Jazyky

Čeština

Program rozvoje obce Bošovice na roky 2014-2018

 Sestavený z volebních programů volebních stran: Sdružení nestraníků a Moravané.

Projednáno na ustavujícím zasedání ZO Bošovice dne 3.11.2014, schváleno na zasedání ZO Bošovice dne 18.11.2014.

 

Rozvoj obce

 • Obec Bošovice má zpracovaný a schválený základní dokument územního rozvoje – Územní plán. Tento je základním dokumentem pro další rozvoj obce.
 • Aby bylo možné realizovat Územní plán je nutné připravit  a zahájit v obci celkové pozemkové úpravy (zajistit souhlasy vlastníků pozemků, zaslat žádost na Pozemkový úřad)
 • V návaznosti na UP pokračovat v přípravě nové bytové výstavby v lokalitě „Nad MŠ“. Stavebně dokončit I. a  II. etapu (komunikace a chodníky) a připravit projekčně III.etapu (komunikace, inženýrské sítě, geometrické rozdělení pozemků). V případě potřeby i zahájit další výstavbu
 • Realizovat celkovou rekonstrukci a rozšíření budovy sokolovny (budova je v současnosti v havarijním stavu).
 • Pokračovat ve stavebních úpravách na zateplení kulturního domu (výměna oken v obřadní místnosti, zateplení stropů, oprava vodovodu a odpadů).
 • Budovu fary dál upravovat pro ukládání sbírek, prezentaci vynikajících osobností obce, pořádání přednášek a konání drobných společenských akcí
 • Pokračovat v úpravách hřbitova, prostoru kolumbária, podílet se na opravách kostela sv. Stanislava a evang. zvonice.
 • Podílet se na úpravách drobných sakrálních staveb v katastru obce.
 • Pro zvýšení informovatelnosti občanů pokračovat ve vydávání místního zpravodaje
 • Zajistit  správce obecního majetku (KD, sokolovna, Hájek, hřbitov, sběrný dvůr) a vybavit je potřebnou technikou pro letní i  zimní údržbu

 

Školství

 • Nedopustit, aby z obce zmizela škola.
 • Pokračovat v úpravách budovy a okolí ZŠ - oprava dvora
 • Větší pozornost věnovat okolí MŠ, podle požadavků doby upravit a doplnit zahradu o hrací prvky

 

Podnikatelé, služby

 • Podporovat drobné podnikání v obci např. poskytováním výhodných pronájmů obecních nebytových prostor
 • Využívat více služeb místních podnikatelů a živnostníků

 

Kultura, tělovýchova, sport

 • Podporovat všechny společenské, sportovní a zájmové organizace v obci, všechny druhy kulturních a sportovních aktivit občanů, umožňovat jejich veřejná vystoupení, podporovat tradiční kulturní a společenské akce v obci.
 • Podílet se na dalších úpravách fotbalového hřiště
 • Vybudovat další malá hřiště pro tréninky a míčové hry.
 • Dokončit stavebně správní budovu na Hájku (kolaudace), úpravu hřiště a nejbližšího okolí.
 • Rekonstruovat, doplňovat a opravovat stávající dětská hřiště

 

Životní prostředí

 • Sběrný dvůr vybavit  pro sběr veškerých odpadů (biologicky rozložitelné). Zajistit na katastru obce prostor pro ukládání stavebního odpadu (cihly, beton, kámen) . Takto zajištěný materiál používat k recyklaci.
 • I nadále pečovat o přírodní rezervaci Wiesgrunty, zajistit plnění „ Plánu péče“ na nejbližších 10 let.
 • Pokračovat ve výsadbě lesoparku Hájek, výsadbě stromových alejí kolem polních cest.
 • Udržovat veřejnou zeleň v obci, rozšiřovat výsadbu dalších stromků a keřů podél místních komunikací

 

Sociální a zdravotní

 • Vyhledávat a doporučovat vyplácení sociálních dávek sociálně slabším spoluobčanům.
 • Zajišťovat podklady a zjišťovat podmínky pro možné vybudování Domu s pečovatelskou službou, Penzionu či podobného zařízení pro seniory.
 • Dlouhodobě nezaměstnaným nabídnout práci v obci formou Veřejně prospěšných prací  a Veřejnou službou.
 • Zajistit sociálně právní ochranu dětí

 

Bezpečnost a veřejná doprava

 • Obec v současnosti nemá možnost žádným způsobem ovlivňovat dopravní obslužnost obce. Stálým tlakem na kompetentní orgány však může usilovat o drobné úpravy jízdních řádů.
 • Upravovat a vylepšovat stávající čekárny včetně úprav přilehlých komunikací tak, aby splňovaly bezpečností předpisy, zvláště střed obce.
 • Vykoupit pozemky a rozšířit místní komunikaci Dolní Chaloupky za sokolovnou
 • Vybavit obec měřiči rychlostí na obou vjezdech do obce.

 

Program rozvoje obce Bošovice na roky 2010 – 2014

Sestavený z volebních programů volebních stran: Sdružení nestraníků, KDU-ČSL, Moravané a Suverenita
Projednáno a schváleno na zasedání ZO Bošovice dne 6.12.2010

Oblast rozvoje obce

 • Obec Bošovice má řádně zpracovaný základní dokument územního rozvoje – Územní plán. Tento je základním dokumentem pro další rozvoj obce. V současné době probíhá jednání o změně č. 1 – doplnění o rodinné bydlení na parcelách určených pro bytové bydlení v lokalitě „Nad MŠ“.
 • V návaznosti na UP pokračovat v přípravě nové bytové výstavby v lokalitě „Nad MŠ“. Stavebně dokončit I. a II. etapu (komunikace a chodníky) a připravit projekčně III.etapu (komunikace, inženýrské sítě, geometrické rozdělení pozemků). V případě potřeby i zahájit další výstavbu
 • V ulici Chmelenec vybudovat rozvod NN, veřejného osvětlení, rozhlasu a kabelové televize zemním kabelem
 • Realizovat rekonstrukci a rozšíření budovy sokolovny (budova je v současnosti v havarijním stavu).
 • Pokračovat ve stavebních úpravách na zateplení kulturního domu (výměna oken v obřadní místnosti, zateplení stropů, oprava vodovodu a odpadů).
 • Základní zateplení a výměna oken a vstupních dveří na budově OU, oprava topení.
 • Po dokončení výstavby kanalizace rozšířit chodníky pro bezpečné umístění jarmarečních prodejních stánků ve středu obce.
 • Budovu fary dál upravovat pro ukládání sbírek, presentaci vynikajících osobností obce, pořádání přednášek a konání drobných společenských akcí
 • Pokračovat v úpravách hřbitova, prostoru kolumbária, podílet se na opravách kostela sv. Stanislava a evang.zvonice.
 • Podílet se na úpravách drobných sakrálních staveb v katastru obce.
 • Pro zvýšení informovatelnosti občanů zahájit vydávání místního zpravodaje, zajistit prostory, techniku a pracovníka pro rozjezd infokanálu na kabelové televizi.
 • Zajistit správce obecního majetku (KD, sokolovna, hřbitov, sběrný dvůr) a vybavit je potřebnou technikou pro letní i zimní údržbu

Oblast školství

 • Nedopustit aby z obce zmizela škola.
 • Pokračovat v úpravách budovy a okolí ZŠ (oprava dvora – po napojení budovy na novou kanalizaci a zrušení septiku).
 • Větší pozornost věnovat budově a okolí MŠ ( generální oprava střechy, výměna oken a dveří v technické části budovy, nové vytápění, nové oplocení celého areálu), podle požadavků doby upravit a doplnit zahradu o hrací prvky

Oblast služeb a podpory podnikatelů

 • Podporovat drobné podnikání v obci např. poskytováním výhodných pronájmů obecních nebytových prostor
 • Využívat více služeb místních podnikatelů a živnostníků

Oblast kultury, tělovýchovy a sportu

 • Podporovat všechny společenské, sportovní a zájmové organizace v obci, všechny druhy kulturních a sportovních aktivit občanů, umožňovat jejich veřejná vystoupení, podporovat tradiční kulturní a společenské akce v obci.
 • Vybudovat v prostoru ulice Rybníček (u samoobsluhy) další dětské hřiště a zázemí pro maminky s dětmi
 • Podílet se na dalších úpravách fotbalového hřiště a jeho zázemí, pomáhat vybudovat kabiny pro hráče.
 • Vybudovat v těsné blízkosti hřiště další malá hřiště pro tréninky a míčové hry.
 • Dokončit stavebně správní budovu na Hájku, úpravu hřiště a nejbližšího okolí.

Oblast životního prostředí

 • Zdárně dokončit výstavbu ČOV a kanalizace, vytvořit podmínky pro napojení všech rodinných domů v obci
 • Sběrný dvůr vybavit pro sběr veškerých odpadů (biologicky rozložitelné). Zajistit prostor pro ukládání stavebního odpadu (cihly, beton, kámen) .
 • I nadále pečovat o přírodní reservaci Wiesgrunty, zajistit „ Plán péče“ú na nejbližších 10 let.
 • Pokračovat ve výsadbě lesoparku Hájek, výsadbě stromových alejí kolem polních cest.
 • Udržovat veřejnou zeleň v obci, rozšiřovat výsadbu dalších stromků a keřů podél místních komunikací

Oblast sociální a zdravotní

 • Bezplatný pronájem místnosti pro lékaře
 • Vyhledávat a doporučovat vyplácení sociálních dávek sociálně slabším spoluobčanům.
 • Zajišťovat podklady a podmínky pro možné vybudování Domu s pečovatelskou službou, Penzionu či podobného zařízení pro seniory.
 • Dlouhodobě nezaměstnaným nabídnout práci v obci formou Veřejně prospěšných prací a Veřejnou službou.

Oblast bezpečnosti a veřejné dopravy

 • Obec v současnosti nemá možnost žádným způsobem ovlivňovat dopravní obslužnost obce. Stálým tlakem na kompetentní orgány však může usilovat o drobné úpravy jízdních řádů.
 • Upravovat a vylepšovat stávající čekárny včetně úprav přilehlých komunikací tak, aby splňovaly bezpečností předpisy.
 • Vykoupit pozemky a rozšířit místní komunikaci Dolní Chaloupky za sokolovnou
 • Vybavit obec měřiči rychlostí na obou vjezdech do obce.

Program rozvoje obce Bošovice na roky 2006 – 2010

Sestavený z volebních programů volebních stran: ČSSD, KDU-ČSL, Moravané a Sdružení nestraníků
Projednáno a schváleno na zasedání ZO Bošovice dne 13.11.2006

Oblast rozvoje obce

 • Obec Bošovice nemá základní dokument územního rozvoje – Územní plán. Tento je v současné době rozpracovaný. Je nezbytně nutné tento Územní plán dokončit a začlenit do něj všechny potřeby obce na nejbližších cca 10 let.
 • Pokračovat v přípravě nové bytové výstavby v lokalitě „Nad MŠ“. Navázat na rozpracovanost I.etapy a realizovat II.etapu (komunikace, ČOV, inženýrské sítě).
 • Realizovat rekonstrukci a rozšíření budovy sokolovny (budova je v současnosti v havarijním stavu).
 • Pokračovat ve stavebních úpravách kulturního domu (výměna oken v obřadní místnosti, zateplení, oprava vodovodu a odpadů).
 • Dokončit opravu kanalizace v ulici Kout, dokončit úpravu vozovky položením asfaltového povrchu.
 • Dořešit vlastnictví budovy tvrze, s budoucím vlastníkem uzavřít dohodu o možnosti využívání některých prostor obcí.
 • Postupně opravovat kanalizační řád v obci. Jednotnou kanalizaci upravovat a rozdělovat dle požadavků současné legislativy na kanalizaci dešťovou a splaškovou, řešit čištění odpadních vod.
 • Budovu fary upravit a otevřít pro ukládání sbírek, presentaci vynikajících osobností obce, pořádání přednášek a konání drobných společenských akcí
 • Pokračovat v úpravách hřbitova, prostoru kolumbária, podílet se na opravách kostela sv. Stanislava a evang.zvonice.
 • Podílet se na úpravách drobných sakrálních staveb v katastru obce.
 • Zajistit prostory, techniku a pracovníka pro rozjezd infokanálu na kabelové televizi.
 • Pro větší informovanost obyvatel zavést v obci vysokorychlostní internet s možností napojení všech občanů a pokud to finanční situace obce dovolí - bezplatně.
 • Zajistit placené správce obecního majetku (KD, sokolovna, hřbitov, sběrný dvůr) a vybavit je potřebnou technikou pro letní i zimní údržbu

Oblast školství

 • Nedopustit aby z obce zmizela škola.
 • Pokračovat v úpravách budovy a okolí ZŠ (oprava dvora).
 • Větší pozornost věnovat budově a okolí MŠ ( generální opravu střechy, výměna oken a dveří, nové vytápění), podle požadavků doby upravit zahradu a hrací prvky

Oblast soukromého podnikání a služeb

 • Podporovat drobné podnikání v obci např. poskytováním výhodných pronájmů obecních nebytových prostor
 • Využívat více služeb místních podnikatelů a živnostníků

Kultura, tělovýchova, sport

 • Podporovat všechny společenské, sportovní a zájmové organizace v obci, všechny druhy kulturních a sportovních aktivit občanů, umožňovat jejich veřejná vystoupení, podporovat tradiční kulturní a společenské akce
 • Vybudovat v blízkosti středu obce dětské hřiště a zázemí pro maminky s dětmi
 • Podílet se na dalších úpravách fotbalového hřiště a jeho zázemí, pomáhat vybudovat kabiny pro hráče.
 • Vybudovat v těsné blízkosti hřiště další malá hřiště pro tréninky a míčové hry.
 • Usilovat o převod nebo odkoupení areálu Hájek do vlastnictví obce Bošovice, připravit projekt na úpravu celého areálu včetně výstavby přístřešků, zázemí, sociálního zařízení apod.
 • Spolu s vybudováním nové budovy sokolovny upravit i hřiště za sokolovnou s možností využívání širokou veřejností.

Životní prostředí

 • Právě dokončený sběrný dvůr vybavit pro sběr veškerých odpadů. Zajistit prostor pro ukládání stavebního odpadu (cihly, beton, kámen) a následného drcení – recyklaci.
 • Projekčně připravit výstavbu ČOV (na katastru obce nebo společně pro více obcí)
 • I nadále pečovat o přírodní reservaci Wiesgrunty
 • Pokračovat ve výsadbě lesoparku Hájek, výsadbě lipových alejí kolem polních cest.
 • Udržovat veřejnou zeleň v obci, rozšiřovat výsadbu dalších stromků a keřů podél místních komunikací
 • Usilovat o získání dotace a vybudování rybníků v trati Škrabánov

Sociální a zdravotnictví

 • Bezplatný pronájem místnosti pro lékaře
 • Vyhledávat a doporučovat vyplácení sociálních dávek sociálně slabším spoluobčanům.
 • Zajišťovat podklady a podmínky pro možné vybudování Domu s pečovatelskou službou, Penzionu či podobného zařízení pro seniory.

Bezpečnost a veřejná doprava

 • Obec v současnosti nemá možnost žádným způsobem ovlivňovat dopravní obslužnost obce. Stálým tlakem na kompetentní orgány však může usilovat o drobné úpravy jízdních řádů.
 • Upravit stávající čekárny včetně úprav přilehlých komunikací tak, aby splňovaly bezpečností předpisy.
OBECNÍ POPLATKY 2018

Obecní poplatky za komunální odpad se vybíraly pro rok 2018 do 30.4.2018. 

MOJE ODPADKY

Upozornění : Zaměstnanci obce při svážení tříděného odpadu berou pouze tříděný odpad v průhledných igelitových pytlích. Tyto pytle si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadu. 

Termíny svozu pytlů r.2018:  2.2.2018   16.2.2018   2.3.2018   16.3.2018   29.3.2018   13.4.2018   27.4.2018   11.5.2018   25.5.2018   8.6.2018   22.6.2018   6.7.2018   20.7.2018  3.8.2018   17.8.2018   31.8.2018   14.9.2018   28.9.2018   12.10.2018   26.10.2018   9.11.2018   23.11.2018   7.12.2018   20.12.2018 - ZMĚNA TERMÍNU PŮVODNÍ TERMÍN BYL 21.12.2018 !!!

     banner_mojeodpadky.png  www.mojeodpadky.cz

Vážení občané rádi bychom Vás upozornili,že jsou v odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz nahrané EKO body za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob a pytlů a především za snižování produkce odpadů.Prosíme o kontrolu přidělených EKO bodů a svezených odpadů,aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku za odpady.

 

 

 
SVOZY POPELNIC V ROCE 2018

 TERMÍNY SVOZU POPELNIC SE SMĚSNÝM ODPADEM PRO ROK 2018:

5.2.2018    5.3.2018   31.3.2018   30.4.2018   28.5.2018   25.6.2018   23.7.2018

20.8.2018       17.9.2018    15.10.2018    12.11.2018    10.12.2018 

INFORMACE OBČANŮM

Zastupitelstvo obce schválilo od května novou otevírací dobu sběrného dvora. Od května bude sběrný dvůr otevřen:

Středa - 14.00 - 18.00 hodin       Sobota 8.00 - 14.00 hodin

31.10.2018 : DO ODVOLÁNÍ BUDE KAŽDOU STŘEDU SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN Z DŮVODU NEMOCI , KROMĚ STŘEDY 7.11.2018 KDY BUDE SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN VZHLEDEM K TOMU,ŽE V SOBOTU 10.11.2018 BUDE UZAVŘEN Z DŮVODU MARTINSKÉHO JARMARKU A HODŮ.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU BUDE MÍSTO V PÁTEK 21.12.2018 VYJÍMEČNĚ VE ČTVRTEK 20.12.2018 !!!

Kontakt

Obec Bošovice
Náves 291 
683 54 Bošovice

tel.: 544 240 005

mobil: 774 552 201 

datová schránka: fc2bpia 

email: oubosovice@politavi.cz

bankovní spojení - KB:                         5327731/0100

IČ: 00291650

DIČ: CZ00291650


 

Úřední hodiny

 

Pondělí:   8:00-12:00    13:00-17:00
Úterý: 8:00-12:00  
Středa: 8:00-12:00 13:00-18:00
Čtvrtek: 8:00-12:00  
Pátek: 8:00-12:00  

 

 

Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými atraktivitami. Na výlety pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, páry, organizace i skupiny přátel se můžete podívat zde:

Mikroregion Ždánický les a Politaví pro Vás připravil celou řadu zajímavých výletů a tras na místa do přírody i za turistickými atraktivitami. Na výlety pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, páry, organizace i skupiny přátel se můžete podívat zde: http://www.politavi.cz/

Mikroregion Ždánický les a Politaví najdete také na facebooku  https://www.facebook.com/politavi, nebo stačí na Facebooku zadat do vyhledávání Ždánický les a Politaví

 

Čas poslední aktualizace: 14.12.2018 v 09:40       Oficiální stránky Bošovice © 2011       webdesign: Origine