Ověřování listin a podpisů

 

Od 1. 3. 2006 je účinný nový zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování). Na základě něj je možné nechat si ověřit listinu či podpis na Obecním úřadě v Bošovicích - v sekretariátu.

 

VIDIMACE (ověření listiny):

 • vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie („vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou
 • nepotvrzuje se ovšem správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy + ověřující osoba neodpovídá za obsah listiny
 • náklady spojené s vidimací hradí žadatel
 • s sebou: ověřovanou listinu (originál – prvopis/ověřený opis)
 • správní poplatek: 30 Kč za každou stránku (i započatou)
 • u listin, jejichž jedinečnost nelze nahradit, vidimaci provézt nelze – např.: občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, lovecký lístek, geometrické plány a jiné

 

 

LEGALIZACE (ověření podpisu):

 • legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní
 • nepotvrzuje se ovšem správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy + ověřující osoba neodpovídá za obsah listiny
 • náklady spojené s legalizací hradí žadatel
 • s sebou: listinu, na které se bude ověřovat podpis + průkaz k prokázání totožnosti (OP, cestovní doklad)
 • správní poplatek: 30 Kč za 1 podpis