Výměna občanského průkazu a ostatních osobních dokladů

rok 2019 - nové informace ohledně vyřizování osobních dokladů, ŘP a ostatních dokladů

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady

 


HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU:

 

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. 

 

 Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v místě  nového trvalého pobytu (přihlášením k trvalému pobytu v obci Bošovice), odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu se neprovádí.
 
 
Změnu místa trvalého pobytu může nahlásit:
  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
  • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

 

Při ohlášení změny místa trvalého bydliště je občan povinen:

  • Vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,  který obdrží a vyplní až na ohlašovně trvalého pobytu (je možné vyplnit pouze originální tiskopis) - vzor tiskopisu: prihlasovaci_listek-vzor (PDF 200.06 kB)

 

  • Předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu (občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství)

 

  •  Doložit vlastnictví bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouva), a to v originále či ověřené kopii.

V případě, že občan doklad o vlastnictví či oprávněnosti užívání bytu nevlastní, je povinen doložit úředně ověřené písemné potvrzení  oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením   změny místa   trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. V případě, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu uděluje oprávněná osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba je vlastníkem domu nebo bytu nebo je oprávněna je užívat.

 

Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu (roh). Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu (na MěÚ Slavkov u Brna).

 

Poplatky:

  •  správní poplatek 50 Kč za přihlášení 1 osoby k TP, osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny

 

Příručka Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? ke stažení zde (PDF 277.81 kB).