Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Bošovice

 


2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 


3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je devítičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostkou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise

Organizační složky obce :

 • SDH Bošovice

 


4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Obec Bošovice 
Náves 395
683 54 Bošovice

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Bošovice 
Náves 395
683 54 Bošovice

 

4.3 Úřední hodiny

Obecní úřad

 

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 544 240 005

mobil: 725 741 826

 

4.5 Adresa internetové stránky

www.obec-bosovice.cz 

 

4.6 Adresa podatelny

Obec Bošovice 
Náves 395
683 54 Bošovice

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

e-mail: oubosovice@politavi.cz

 

4.8 Adresa datové schránky

fc2bpia

 

5.Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení (číslo účtu)

Komerční banka Vyškov
číslo účtu: 5327731/0100
 

 

6. Identifikační číslo (IČO)

00291650

 


7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

 CZ00291650


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky a pravidla
Jednací řád
Zápisy ze zasedání

8.2 Rozpočet

8.2.1 Rozpočty
Rozpočet
 
8.2.2 Závěrečné účty
Závěrečný účet obce Bošovice za r. 2020 ( po schválení) [PDF 345.6 kB]
Příloha č. 1 k záv.účtu obce r. 2020 - Výkaz Fin 2-12 M [PDF 5.4 MB]
Příloha č. 2 k záv.účtu obce r. 2020 - Komentář hospodaření [PDF 400.25 kB]
Příloha č. 3 k záv. účtu obce r. 2020 -Zpráva o výsledku přezkoumání [PDF 1.29 MB] 

9. Žádat o informace lze:

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
 • V žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem.
 • Obecní úřad je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena.

Žádost o informaci lze učinit:

ústně:

 1. osobně na úřadu
 2. telefonicky 544 240 005

písemně:

 1. na formuláři
 2. poštou na adresu úřadu
 3. faxem (544 240 005)
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny 
 5. přímo na úřadu
 6. prostřednictvím datové schránky: fc2bpia

 


 

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 místo a způsob podání a podnětů

Stížnost lze podat písemně i ústně. Při ústním podání sepíše příslušný pracovník se stěžovatelem záznam, který mu předloží k podpisu. Stěžovatel obdrží kopii záznamu.

Stížnost, zejména ta, která je podána písemně, by měla být, co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. Podání se posuzuje podle jeho obsahu a nikoli podle jeho označení stěžovatelem.

Stížnosti a jiná podání lze činit:

ústně:

 • osobně na úřadu


písemně:

 1. na formuláři,
 2. poštou na adresuúřadu
 3. faxem (544 240 005)
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny 
 5. přímo na úřadu
 6. prostřednictvím datové schránky

Petice se na rozdíl od stížností podávají pouze písemně a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním na  úřadu

 • poštou na adresu  úřadu

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

 

10.3 Formuláře

Formuláře jsou v elektronické podobě na oficiálních stránkách v sekci Formuláře a v tištěné podobě na úřadu .

 

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Problematika je podrobně rozebírána na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx
Další důležité informace získáte zde:  http://www.portal.gov.cz.

 


 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Petrovice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 Náklady spojené s pořízením kopie jsou následující:

1x strana A4 černobíle - 2 Kč

oboustraně A4 černobíle - 3 Kč

1 strana A4 barevně- 5 Kč

1 strana A3 - 3 Kč

 

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou uzavřeny licenční smlouvy.

13.2. výhradní licence

Dosud nebyly žádné poskytnuty.

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství

 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Více informací v rubrice Výroční zprávy

 


 

Další informace

A) Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů (PDF 142.26 kB) - akutálně k 21.5.2018

 

B) Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Více informací v rubrice Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

 

C) Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte  název obce a okres
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT

 

D) Informace o územním plánu

více informací v rubrice Územní plán

 

E) Seznam organizací - rozpočtové, příspěvkové organizace a organizační složky, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Příspěvkové organizace   škola....               
 Základní a Matěřská školla Bošovice  Základní a Mateřská škola Bošovice
   
Organizační složky  
 SDH   Bošovice